Privacy verklaring 

De Ontdekkoffer vind jouw privacy erg belangrijk. Wij gebruiken je gegevens alleen voor onze eigen dienstverlening. Wij delen dit niet voor commerciële doeleinden. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze website en dat U deze gegevens aan ons doorgeeft. Deze privacyverklaring geeft aan welke en waarom wij uw gegevens gebruiken en waarvoor. 

Welke gegevens hebben wij van U: 

Wij hebben uw naam, adres, telefoonnummer, mailadres, bankgegevens, de bestelling en uw IP adres. 

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens: 

  • Wanneer nodig om te kunnen bellen of mailen over de bestelling/opdracht die U heeft gedaan. 
  • Wijzigingen van uw bestelling/opdracht aan U door te kunnen geven. 
  • Om de factuur van uw bestelling/opdracht te kunnen maken. 

 

Bewaartermijn: 

Op grond van administratieve verplichtingen dienen wij zolang wettelijk bepaald is , uw facturen te bewaren. De ontdekkoffer bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. 

 

Inzien: 

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen via de mail info@deontdekkoffer.nl Dan zorgen wij ervoor dat de gegevens op de juiste manier worden gecorrigeerd en/of verwijderd.  

 

Klacht: 

Heeft U een klacht over uw persoonsgegevens dat de ontdekkoffer niet op de juiste manier gebruikt. Dan kunt U ons dat laten weten via de mail info@deontdekkoffer.nl  Wij hopen er samen uit te komen. Lukt dat niet, dan wil de Ontdekkoffer U erop wijze dat U de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Delen van gegevens: 

In de webshop wordt gebruik gemaakt van online betalingen. Dit wordt verwerkt door Mollie. Mollie ontvangt uw naam en adresgegeven. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. De ontdekkoffer verwijst U door naar de privacyverklaring van Mollie. 

 

Automatisch verzamelde gegevens: 

De Ontdekkoffer neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluit. Dit besluit gaat over gegevens die automatisch worden verzameld door onze website zoals uw IP –adres, webbrowser met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Het gaat hier om besluiten zonder dat daar een mens tussen zit. Dit zijn geen persoonsgegevens. 

 

Cookies: 

De Ontdekkoffer gebruikt op de website alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstverband die in het begin bij het openen van onze website wordt opgeslagen op uw computer, telefoon of tablet. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk om onze website bruikbaar te maken. Zij onthouden uw voorkeursinstellingen. 

Vindt U cookies niet fijn dan kunt U zich daarvoor afmelden. Dit kan het functioneren van onze website beinvloeden.  

 

Disclaimer voor www.deontdekkoffer.nl 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.deontdekkoffer.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door de ontdekkoffer. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. 

Intellectueel eigendom  

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ontdekkoffer is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de ontdekkoffer. 

Geen garantie op juistheid  

Indien van toepassing:  

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met de ontdekkoffer te mogen claimen of te veronderstellen. 

de ontdekkoffer streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. De ontdekkoffer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.  

Wijzigingen  

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.deontdekkoffer.nl op deze pagina. 

 

Gegevens van de ondernemer: 

De Ontdekkoffer 

www.deontdekkoffer.nl 

Info@deontdekkoffer.nl 

 0626708684